About Us

AN TÌR, AN CÀNAN, ’S NA DAOINE – THE LAND,
THE LANGUAGE, THE PEOPLE

The community-based, and now employee-owned, West Highland Free Press was founded in 1972 with the principal objective of providing its immediate circulation area with all of the services expected from a local newspaper. Starting from humble beginnings on the Isle of Skye, the newspaper quickly gained a reputation for informed and outspoken news coverage. Building on that reputation, the Free Press firmly established itself as the newspaper of choice for many thousands of households across the West Highlands and Islands and further afield.

MU DHEIDHINN A’ PHÀIPEIR BHIG – AN TÌR, AN CÀNAN, ’S NA DAOINE

Freumhaichte sa choimhearsnachd, agus a-nis fo shealbh an luchd-obrach, chaidh Pàipear Beag an Eilein Sgitheanaich a stèidheachadh ann an 1972 leis a’ cheann-uidhe gach seirbheis a bhite a’ sùileachadh bho phàipear-naidheachd ionadail a thoirt do na sgìrean air am biodh e a’ frithealadh B’ ann air beag stèidh a thòisich cùisean, ach cha b’ fhada gus an do choisinn am pàipear cliù airson aithrisean fiosrach agus beachdail. A’ togail air a’ chliù seo, chaidh an fhèill a bh’ air a’ phàipear am meud agus na mìltean agus na mìltean de dhaoine bho air feadh Taobh Siar na Gàidhealtachd agus nan Eilean, agus bho iomadh ceàrnaidh eile thall ’s a-bhos, ga cheannach.