An tèid againn na rudan briste a chàradh mar bu chòir?

Le Aonghas Phadraig Caimbeul

Well, seo a’ chiad cholbh dealantach, mar gum bitheadh, sa Phàipear Bheag seo a bhios dìreach a’ nochdadh anns a’ chruth ditsiteach airson na sia seachdainean a tha romhainn.

Oir tha sinn uile an dòchas gun tìll am pàipear-naidheachd ann an clò cuideachd an uairsin anns na bùitean, oir is fheàrr daonnan farsaingeachd na cuingealachd.

Chan eil a h-uine fear is tè ag iarraidh a bhith nan suidheleughadh aig coimpiutair.

Math agus feumail agus gu bheil an saoghal dealantach, saoilidh mi gur e mearachd mòr a th’ ann ar n-uighean (mar a tha an seanfhacal Gallda ga chuir) a chàradh anns an aon bhasgaid. Oir chan eil fhios agad cuin a thig a’ bhasgaid cuideachd a chreach!

Feallsanachd farsaing agus maireannach a tha sin a tha air seasamh thairis nan linntean.

Cò chàras a’ phucaid anns a bheil na tuill, agus an spaid a tha briste?

Anns na seann làithean, nuair nach b’urrainn do dhaoine dìreach ruith sìos gu bùth le càr no nuair nach robh an comas ann na bha thu ag iarraidh òrdachadh air an eadar-lìon dh’fheumadh daoine a bhith faiceallach agus cùramach mu na bha iad a’ cosg no cleachdadh.

Dh’fheumadh rudan maireachdainn, oir cha robh taghadh eile ann.

Bha sin fìrinneach mu dheidhinn gach rud. Cha robh Marks and Spencers an ath dhoras son deise no lèine no drathais ùr fhaighinn nuair a thogradh tu, dìreach mar nach robh bùth-bidhe ann far am faigheadh tu ìm no isbean no eile nuair a bhiodh tu gan iarraidh.

Sin an t-adbhar a bha barrail sgadain is rionnach aig ceann an taighe, agus sin an t-adhbhar a bhiodh daoine fuaigheal nan tuill anns na stocainnean no a’ càradh a’ choire nam briseadh e.

Cha robh sinn fhathast (agus bha seo fìrinneach mu dheidhinn m’òige fhìn) ann an saoghal far an robh a h-uile rud air a thilgeil air falbh aon uair ’s gun dèanadh tu feum dhe, no aon uair ’s gun nochdadh toll no sgàineadh no briseadh ann. Chuireadh tu air dòigh e.

Ach gu mi-fhortanach, mar a dh’fhàs agus mar a dh’fhàs Ceannachas (‘Consumerism’) dh’fhàs sinn uile cleachdte ri bhith tilgeil rudan air falbh, oir bha e na b’fhasa – agus gu math tric nas saoire – an gnothach fhaighinn as ùr seach a chàradh.

Agus chan eil teagamh nach robh (agus nach eil) na companaidhean a bha dèanamh nam gnothaichean mothachail air an sin, agus a’ cruthachadh rudan a rachadh air dholaidh gu math sgiobalta: ‘built-in obsolescence’ a chanas iad ris.

Oir carson a dhèanadh companaidh-malairt sam bith inneal a mhaireadh seasgad bliadhna (can) nuair a dh’fhaodadh iad inneal saor dhèanamh a thuiteadh às a chèile as dèidh bliadhna, agus a dh’fhaodadh iad a reic an uairsin a-rithist agus a-rithist thairis seasgad bliadhna?

Tha fhios gu bheil barrachd prothaid ann an seasgad coire no ann an seasgad lèine na ann an aon choire no ann an aon lèine?

Agus an uairsin bha seo ann: gu tric cha b’urrainn dhutsa no dhòmhsa an obair càraidh a dhèanamh, ach far an do dh’fhàs mise suas bhiodh daonnan cuideigin ann a b’urrainn a dhèanamh!

Chan e greusaiche no tàillear no mechanic no saor no clachair no iasgair a th’annamsa, ach nam briseadh bròg no cuibheall no càr no balla sìos bhiodh cuideigin timcheall aig an robh an sgile an càradh.

Ach gu ìre mhath, dh’fhalbh na ciùird ionadail sin cuideachd, oir dè feum a bh’air greusaiche no air gobha nuair a dh’fhaodas tu brògan ùra is cuibheall ùr fhaighinn tron phost gun dragh?

Chan eil fiù’s na seann ghaisgich ud, na ceàird, a-nise tighinn timcheall a chàradh rudan. Tha mu dheich bliadhna bhon a thàinig iad chun an dorais agam a’ reic shiosairean is eile.

Cò a nis a chàras a’ phucaid anns a bheil na tuill agus an spaid a tha briste?

Ach saoil an toir an Coròna oirnn coimhead a-rithist ri dè dh’fhaodadh sinn fhàs is a dhèanamh agus a thogail nar coimhearsnachdan fhèin?

Saoil an tèid againn air saoghal ùr a chruthachadh far an cuir sinn luach anns na gnothaichean as d’fhiach (eadar slàinte agus coibhneas) seach anns an gnothaichean nach d’fhiach, a tha taomadh oirnn a latha is a dh’oidhche tron telebhisean is tro na fònaichean-làimhe is gach inneal eile a tha timcheall oirnn?

Tha doubt agam, mar a thuirt am bodach eile.

Agus a’ bruidhinn air innealan, nach iongantach am feum a tha iad a’ dèanamh dhuinn na làithean seo?

Cà biomaid as aonais Zoom is Facebook is Twitter is Instagram is eile a tha toirt dhuinn cothrom ceangal suas ri daoine agus ri càirdean a tha fad às. Abair buannachd!

Ach mar gach rud eile, chan eil geal gun dubh. Oir far a bheil math, tha dona. Chan e an rud fhèin a nì cron, ach an dòigh anns a bheil sinn ga chleachdadh.

Tha eòlas air an atom cudromach, ged nach be am boma-atomaiceach an gnothach air an robh luchd-saidheans a’ beachdachadh. Oir faodaidh sinn rud sam bith a chleachdadh son math no olc.

Faodaidh an eadar-lìon agus na meadhanan-sòisealta, mar eisimpleir, a bhith nan goireasan iongantach math son fiosrachadh is foghlam, ach faodaidh iad, a cheart cho furasta, a bhith nam meadhanan son càineadh is dìol is milleadh is eile.

Tha e nas duilghe agus nas duilghe fios a bhith agad air an eadar-lìon dè tha fìrinneach agus de tha fake, mar a thuirt am fear eile. (Agus esan cho làn ròlaistean is a tha ann!).

Tha e furasta fhaicinn gu bheil toll sa phucaid. ’S e a’ cheist a tha romhainn uile, an tèid againn na rudan briste a chàradh mar bu chòir?

Nan lùib am pàipear-naidheachd seo fhèin a tha cho prìseil, na mo bheachd-sa, dhan choimhearsnachd.